Samen leren

Samen groeien

Visie en kernwaarden

BRON samen outline klein

PCBS De Bron is een eigentijdse, Protestants Christelijke school voor Basisonderwijs. Samen groeien van uit 'De Bron'. De Bijbel is voor ons 'De Bron' waaruit wij samen willen groeien. We leren de kinderen om op een respectvolle wijze met zichzelf, elkaar en de wereld om te gaan. We realiseren ons dat niet alle ouders kerkelijk meelevend zijn. Wel gaan wij ervan uit dat ouders bewust kiezen voor een Christelijke school waarbij zij de identiteit van onze school respecteren.
Samen leren vanuit 'De Bron', onze school; we bereiden de kinderen voor op het vervolgonderwijs en streven ernaar dat ze opgroeien tot volwaardige en respectvolle burgers.
Sámen leren, sámen groeien; we vinden het belangrijk dat kind, ouder en leerkracht zich veilig en thuis voelen op onze school. We werken samen aan de opvoeding, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

Geloof
De Bijbel vormt de basis van ons pedagogisch klimaat. Dit komt tot uiting in de godsdienstlessen en is verankerd in wat we doen. Ons uitgangspunt is dat de verhalen uit de Bijbel iets te zeggen hebben over ons leven hier en nu en dat God er voor ons wil zijn. Het invullen van onze christelijke identiteit is voor ons een inspirerende opdracht voor elke dag.

Samen
Op onze school hechten we veel waarde aan Samen. Hiermee bedoelen we samenwerking van kinderen onderling, leerkrachten met kinderen en leerkrachten onderling. Ouders zijn de experts wat hun eigen kinderen betreft. Samen met hen begeleiden wij hun kinderen. Daarnaast betrekken we ouders zoveel mogelijk bij allerlei activiteiten in en rondom de school.

Duidelijkheid
We communiceren op een duidelijke manier met elkaar. Hierbij zijn een open en actief luisterende houding een uitgangspunt. We zorgen met elkaar voor duidelijke afspraken. Op deze manier weten alle kinderen, maar ook de ouders en de leerkrachten wat er van hen wordt verwacht. We zorgen in de klassen ook voor duidelijkheid en structuur. De kinderen weten hierdoor wat zij kunnen verwachten.

Ontwikkeling/groei
Onze school is een plaats waar kinderen en leerkrachten zich in een veilige omgeving voortdurend ontwikkelen. We willen de hoogst mogelijk bereikbare doelen behalen door een stimulerende omgeving te bieden en de kinderen op een goede manier te begeleiden.

Doelgerichtheid
We werken aan de hand van een vooraf opgesteld onderwijskundig jaarplan. Hierin staan de doelen voor het huidige jaar vermeld. Deze doelen zijn gericht op de ontwikkeling van kinderen, het team en onze school. Bij de lessen hebben de leerkrachten een duidelijk lesdoel voor ogen. We evalueren op verschillende manieren of deze doelen zijn behaald.