Samen leren

Samen groeien

Schoolplan

Iedere 4 jaar schrijven we een schoolplan. Het schoolplan is een plan dat niet op zichzelf staat. Het ligt in de lijn van ontwikkeling. Ons schoolplan beschrijft in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Wij spreken in dit geval van ambities. Deze ambities geven aan welke onderwerpen we verder willen ontwikkelen of op willen zetten in de school. Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze sterke en zwakke punten en daarmee op onze verbeterdoelen voor de komende vier jaar. Zoals het woord "verbeterpunten" zegt, gaat het hierbij vaak om onderwerpen die al wel aanwezig zijn in de school, maar nog effectiever of beter kunnen. Het schoolplan functioneert daardoor als een verantwoordingsdocument naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders en als een planningsdocument voor de planperiode 2015-2019. Op basis van ons vierjarige Plan van Aanpak stellen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. In een jaarverslag zullen we steeds terugblikken of de gestelde verbeterdoelen gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren, evalueren en aanpassen.

Schoolplan