Samen leren

Samen groeien

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan dat een wettelijk basis kent. In deze raad hebben zowel leerkrachten als ouders zitting. De MR heeft als taak het bestuur en de directie te adviseren bij onderwijskundige zaken. Zoals bijvoorbeeld: vakantieregeling, schoolplan, formatieplan, etc. In sommige gevallen heeft de MR instemmingsrecht en in andere gevallen adviesrecht. De MR werkt volgens een, door bestuur, ouders en personeel vastgesteld, medezeggenschapsreglement.
De MR vergadert 7 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en orden gehouden aan de hand van een agenda met een aantal periodiek  terugkomende onderwerpen. Deze onderwerpen zijn opgenomen in het Jaarplan van de MR. Aan het einde van het schooljaar geeft de MR in het Jaarverslag aan welke onderwerpen door de MR zijn behandeld. Zowel het Jaarplan als het Jaarverslag kunt u hieronder terugvinden. Mocht u vragen hebben met betrekking tot de MR of geïnteresseerd zijn in een functie binnen de MR, dan kunt u zich wenden tot één van de leden van de raad. Die kunnen uw belangen dan inbrengen in de verschillende vergaderingen.

Ook kunt u de MR mailen via

Namens de ouders:
Dianne de Rooij - van den Brand (voorzitter)
Jacco Roomer

Namens het team:
Corine Smits
Jenny van Ooijen (secretaris)


Jaarplan 2017-2018

MR huishoudelijk reglement
MR reglement De Bron
MR statuut De Bron

Jaarverslagen MR
Jaarverslag 2016-2017
Jaarverslag 2015-2016
Jaarverslag 2014-2015
Jaarverslag 2013-2014